08:51
המוזיאון סגור עכשיו
הפתיחה הבאה 6.02.2023 10:00
הדפסהשיתוף

תקנון פעילות נושאת פרסים בקהילות פייסבוק

 תקנון פעילות נושאת פרסים בקהילות פייסבוק, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

 1. המבצע: הגדרות

  1.1 עורכת הפעילות – מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב.
  הפעילותספרו לנו בתגובות לפוסט זה, אם הייתם בעל חיים, איזה בעל חיים הייתם רוצים להיות ולמה?, התשובה הטובה ביותר תזכה את המנצח בכרטיס כניסה משפחתי למוזיאון מתנה.
  תקופת הפעילות – 9 באוגוסט 2022 ב-10:00 ועד 18 באוגוסט 2022 בחצות.

1.2 משתתפים – כל אדם בן 18 ומעלה בעל פרופיל פייסבוק ושפעל בהתאם לתנאי תקנון זה, בתקופת הפעילות.
מועמד לזכיה – המשתתף שיציע את החיה המאפיינת עם ההסבר הכי מעניין ומשעשע.
 זוכה – בתום הפעילות כמפורט בתקנון יזכה משתתף אחד בכרטיס כניסה משפחתי למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
1.3 הפרס –כרטיס כניסה משפחתי למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, עד 4 בני משפחה גרעינית, ניתן למימוש בכל ימות השבוע (כולל סופ"ש) וללא מוצרים נלווים הנמכרים בד"כ בתוספת תשלום. הפרס לא ניתן להמרה.

 1. פרשנות

2.1   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים  כלשהם בדבר הפעילות, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2  בתקנון זה, השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
2.3  כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ייעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

 1. תקופת הפעילות

3.1 תקופת הפעילות 9 באוגוסט 2022 ב-10:00 ועד 18 באוגוסט 2022 בחצות (להלן: "תקופת הפעילות").
3.2 עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת הפעילות, להוסיף או לגרוע זוכים, לשנות את הפרס העומד לחלוקה ו/או את מהותו ו/או את שווי של הפרס, וכן לבטל את הפעילות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם פעילות זו לרבות שינוי תקנון זה, על-  פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי שעורכת הפעילות תחויב לנמק את החלטתה. הודעה על כל שינוי בפעילות תפורסם בפייסבוק של המוזיאון 24 שעות מראש ותחייב כל משתתף.

 1. השתתפות

4.1 בהשתתפותו בפעילות, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בה, כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
4.2 בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות הפעילות ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות, תהיה זאת רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.
4.3 עורכת הפעילות רשאית להסיר מבסיס הנתונים המשמש לעריכת הפעילות נתונים שנרשמו ו/או אשר הושגו בצורה לא חוקית ו/או למנוע השתתפות במבצע ממשתתפים שנחשדים ככאלה שנרשמו בצורה לא חוקית ללא צורך במתן הנמקה ו/או הצדקה לאותם משתתפים, ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
4.4 השתתפות בפעילות פתוחה לכל מי שעמד בהוראות הפעילות. זכות ההשתתפות בפעילות אינה מקנה בהכרח זכות לזכות בפרסים, למעט כמפורט בתקנון זה.
4.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט וחברת פרסום אינטראקשן / אדלר חומסקי בע"מ וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

 1. איתור המועמד לזכייה, הפרס ואופן קבלתו

5.1 בחירת המועמד לזכייה בפרס תתבצע ע"י מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט וחברת אדלר חומסקי בהתאם לתנאים הבאים:
התגובה שנאהב – שעונה על הפעילות: ספרו לנו בתגובות מהו בעל החיים שמאפיין את המשפחה שלכם ולמה בחרתם דווקא בו
קריטריונים לבחירה – רעיון שעונה לרוח הפעילות (50%), מתחבר לערכי מוזיאון הטבע (30%) מעורר מעורבות רבה (20%)
5.2 משנבחר המועמד לזכייה, חברת אדלר חומסקי תודיע דרך תיוג בפוסט של המוזיאון + הודעת פרטית בפייסבוק לאותו זוכה בבקשה לשלוח לנו פרטי התקשרות (שם, טלפון וכתובת דוא"ל) לצורך שליחת הפרס. מועמד לזכייה שלא ענה תוך 48 שעות, תפקע זכאותו לקבל את הפרס, והפרס יוענק למשתתף הבא אחריו, על פי תיאור מנגנון הזכיה הנ"ל.
5.3 מוזיאון הטבע ישלח את הפרס לדואר האלקטרוני שיספק הזוכה, תוך 7 ימי עבודה.
5.4 בימים שישי ושבת לא תתבצענה פניות יידוע למועמדים לזכייה, והם יעודכנו על מועמדותם לזכייה ביום ראשון שלאחר מכן.
5.5 הזוכה יוכל לזכות בפרס אחד בלבד, בתנאי שסיפק לחברת אדלר חומסקי או למוזיאון הטבע דרך עמוד הפייסבוק שלו את פרטי ההתקשרות (טלפון וכתובת דוא"ל למשלוח).
5.6 עורכת הפעילות רשאית לפסול מועמד לזכייה במידה ופרטי ההתקשרות שנמסרו אינם תקינים.
5.7 זוכה אינו יכול להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא. הפרסים הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
5.8 בכל מקרה בו משתתף יהיה מועמד לזכייה בפרס שלא על-פי כללי הפעילות ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של אחרים, לרבות פריצה לתוכנת הפעילות ו/או לאתר הפעילות ו/או למערכות המידע או כל דרך אחרת, ייפסל משתתף זה מבלי שעורכת הפעילות תידרש להוכיח את החשד ומבלי שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד עורכת הפעילות.

6. פרסום
6.1 עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה, את שמות המשתתפים, תמונות המשתתפים , התגובה הזוכה (לרבות הזוכים) בכל מדיום שהוא ובכלל זה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולכל צורך שהוא, וכן לעשות בהם כל שימוש אחר שהוא, וזאת מבלי שהזוכים יהיו זכאים לכל תמורה שהיא מעורכת הפעילות.
6.2 בעצם ההשתתפות בפעילות מסכימים המשתתפים שעורכת הפעילות תעשנה שימוש בשמותיהם כאמור לעיל.

7. אחריות
7.1 במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע אחר בלתי צפוי (להלן ביחד: "התקלה"), תהיה עורכת הפעילות רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות, לשנות את המועדים הקשורים לפעילות, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות ומתקנון זה (על-ידי הוספה, גריעה או שינוי), לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל משתתף בפעילות.
7.2 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת (לרבות רשת תקשורת מחשבים) ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול הפעילות ומערכת הפעילות ו/או של כל מערכת אחרת הנדרשת לתפעול הפעילות (להלן ביחד: "התשתית והמערכות"), והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות האמורות, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית והמערכות.
7.3 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות ובקשר עם קביעת הזוכה.
7.4 המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד עורכת הפעילות בכל הקשור לפעולות כאמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו. כמו-כן, המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות) שייגרמו להם עקב השתתפות בפעילות כאמור.

8. שונות
8.1 הפעילות מיועדת למשתתפים פרטיים בלבד.
8.2 עורכת התחרות לא תאסוף ו/או תשמור את פרטי המשתתפים.
8.3 ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות, ברשת התקשורת, ו/או במערכת המבצע, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע ממי שמעוניין בכך להשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תדרש לשאת ולא תשפה ולא תדרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
8.4 למען הסר ספק, רישומי מערכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת פעילות זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
8.5 תוצאות הפעילות וכן התשובות כפי שהן מופיעות אצל עורכת הפעילות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
8.6 המשתתפים יהיו מנועים מלטעון כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם להם עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.
8.7 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לא ישאו באחריות כלשהי בכל מקרה של מעשה או מחדל של משתתף ו/או של צד שלישי כלשהו.
8.8 אי עמידת משתתף באחד או יותר מתנאי הפעילות עלולים למנוע את השתתפותו בפעילות.
8.9 כל הודעה ביחס לפעילות יכול ותועבר באמצעות מערכת הפעילות, והכל לפי שיקול דעתה של עורכת הפעילות.
8.10 לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד, תהיה סמכות השיפוט המקומית והבלעדית בכל עניין הנובע מתנאי הפעילות ובכל הקשור לפעילות, ולא תהיה סמכות כאמור לכל בית משפט ו/או ערכאה אחרת.
8.11 תקנון זה יימצא במשרדי מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, קלאוזנר 12 תל אביב.
8.12 ט.ל.ח

יעניין אותך גם

כל הזכויות שמורות למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden